Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów Camping Stogi 218

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Właściciel firmy Camping Stogi nr 218 Tomasz Pyrzowski, adres: Ul. Wydmy 9, 80-656 Gdańsk.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt drogą pocztową na adres siedziby lub na adres e-mail: jan@camping-gdansk.pl
 3. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy, dotyczącej zwłaszcza wynajmu domku, przyczepy campingowej lub miejsca na namiot, camper lub przyczepę campingową na naszym Campingu, gdy otrzymujemy od Państwa zapytanie np. drogą elektroniczną (formularz kontraktowy na stronie www), telefoniczną, mailową lub podczas wizyty osobistej w naszym Campingu.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, wynikających z odrębnych przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego lub Ustawy o rachunkowości, takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, czy podatkowe.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, prawidłowe wykonanie umowy zawartej z nami, gdy stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacja, każdorazowo informujemy w treści zgody o celu przetwarzania, może to być np. marketing naszych usług).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Camping Stogi 218 jest przede wszystkim realizacja umów w tym zwłaszcza dotyczących wynajmu domku, przyczepy campingowej lub miejsca na namiot, camper lub przyczepę campingową na naszym Campingu, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 5. Podanie przez Państwa danych jest co do zasady niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeśli nie potrzebują Państwo faktury wystarczy nam imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu i adres email w celu potwierdzenia rezerwacji. W przypadku wystawienia faktury niezbędne są dane wynikające z przepisów prawa. W wyjątkowych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażanie zgody na przetwarzanie niektórych danych, wtedy ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili wycofana.
 6. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów oraz przez okres wymagany prawem. W przypadku umów cywilnych będzie to okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 9. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy np. informatyczne w tym świadczące usługi hostingu, marketingowe, a także świadczące usługi księgowe i kadrowe. Odbiorcą Państwa danych będą także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.
 10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich. Nie stosujemy profilowania danych ani automatycznego podejmowania decyzji.